Amita Taneja J. Shailendra Pina Patel
Anil Gulati Jairam Komati Radhakrishnan Chakot
Anil Lal K.B. Sareen Rajendra Prasad
Arvind Iyer Kavessery Gopala Krishnan Rakesh Sharma
Ashok Agarwal (H) Kern D. Singh Ranbir Kahlon
Atma Dayal Kishore Kripalani Ravi Batra
Aziz Khatri Kumar Batra Ruby Rekhi Bal
B. Jeevandas Naik Manjul Batra Sanjay Minocha
Bashker Biswas Maria Desousa (p) Sanjiv Bhandari
Deepak Chandani Narinder Taneja Shabani Khanna
Dhruv Gupta/Comerica Bank Naveen Singha Shilpi Minocha
 Dilip Rajdev Navneet Singh Sucheta Kapuria
 Dr. Naras Bhat Neela Maneck (H)  Sunil K. Arora
 Dr. Ranjana Sharma Neeraj Bhatia  Tasneem T. Shaikh
 Dr. Subroto Kundu Niraj Baxi  Usha Choudhary
 Harmesh Kumar  Om Choudhary  Varsha Patel
 Harvinder Dhaliwal  Parveen Maheshwari  Vimu Rajdev